ماشین سازی IRAN3D

ماشین سازی IRAN3D ، در زمینه تخصصی ساخت دستگاه های پرینتر سه بعدی فعالیت مینماید. مدل های مختلف دستگاه پرینتر سه بعدی IRAN3D به شرح زیر ست :